21.1.12

ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ-ΔΕΛΦΙΚON ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ-ΣΕ 40 ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ - Μη διατάζεις κανέναν - Μη δίνεις εντολές σε κανέναν
(ΔΕΛΦΙΚON ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑ)

Οι εντολές δεν πείθουν αλλά καταναγκάζουν.
Καμμία εντολή δεν είναι σωστό να δίνεται από σώφρονες και σοφούς ανθρώπους.
Καμμία εντολή δεν είναι αρεστή και εύκολα αποδεκτή από ελεύθερους ανθρώπους.

Αν έχεις να προτείνεις κάτι χρήσιμο και ωφέλιμο για τους άλλους, να είσαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεται να το επιβάλλεις. Απλώς εφάρμοσέ το πρώτα εσύ και οι άλλοι θα σε ακολουθήσουν.
Αν πάλι δεν είναι ούτε χρήσιμο ούτε ωφέλιμο ακόμη και αν το επιβάλλεις ποτέ κανείς δεν θα το δεχτεί πραγματικά.

ΑΓΓΛΙΚΑ - ENGLISH
Do not commanding anyone - Do not give commands to anyone
(Delphic order - ancient Greek saying)

Commands do not convince, but are forced.
No command is right to be given by prudent and wise people.
No command is pleasing and easily accepted by free men.

If you can suggest something useful and beneficial to others, be sure you do not need to enforce it. Simply apply first to you and others will follow.
If now is not useful or beneficial, even if imposed, nobody will accept it really.

ΓΑΛΛΙΚΑ - FRENCH
Ne pas commander n'importe qui - Ne pas donner des ordres à quiconque
(Afin de Delphes - ancien dicton grec)

Commandes ne convainquent pas, mais sont forcés.
Pas de commande est juste d'être donné par des gens prudents et avisés.
Pas de commande est agréable et facilement acceptée par les hommes libres.

Si vous pouvez suggérer quelque chose d'utile et bénéfique pour les autres, être sûr que vous n'avez pas besoin de l'appliquer. Il suffit d'appliquer d'abord à vous et d'autres suivront.
Si maintenant n'est pas utile ou bénéfique, même si elle est imposée, personne neva l'accepter vraiment.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ - GERMAN
Nicht kommandierenden jemand - Geben Sie nicht auf Befehle, um jeden
(Delphic bestellen - antike griechische Sprichwort)

Befehle nicht überzeugen, sondern gezwungen sind.
Kein Befehl ist richtig, durch eine umsichtige und kluge Menschen gegeben werden.
Kein Befehl ist angenehm und leicht durch freie Männer akzeptiert.

Wenn Sie etwas Nützliches und nützlich für andere vorschlagen kann, sollten Sie nicht brauchen, um sie durchzusetzen. Lediglich erste gilt für Sie und andere werden folgen.
Wenn jetzt nicht sinnvoll oder nützlich, auch wenn auferlegt, wird niemand es wirklichzu akzeptieren.

ΙΤΑΛΙΚΑ - ITALIAN
Non comanda nessuno - Non dare ordini a nessuno
(Delphic ordine - antico detto greco)

I comandi non convincono, ma sono costretti.
Nessun comando è giusto da dare da parte di persone prudenti e sagge.
Nessun comando è piacevole e accettabile per gli uomini liberi.

Se si riesce a proporre qualcosa di utile e vantaggioso per gli altri, essere sicuro chenon c'è bisogno di farla rispettare. Basta applicare innanzitutto a Lei e gli altriseguiranno.
Se ora non è utile o vantaggioso, anche se imposto, nessuno lo accetterà realmente.

ΙΣΠΑΝΙΚΑ - SPANISH
No mando a nadie - No dar órdenes a nadie
(Fin de Delfos - diciendo griego antiguo)

Comandos no convencen, pero son obligados.
No hay ningún comando derecho a ser dado por personas prudentes y sabios.
No hay un comando que es agradable y aceptable para los hombres libres.

Si usted puede sugerir algo útil y beneficioso para los demás, estar seguro de que no es necesario para hacerla cumplir. Basta con aplicar primero a usted y otros le seguirán.
Si ahora no es útil o beneficioso, incluso si se impone, nadie lo va a aceptar larealidad.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΑ - PORTUGUESE
Não comandar qualquer um - Não dar comandos a qualquer um
(Ordem de Delfos - dizendo grego antigo)

Comandos não convencer, mas são forçados.
Nenhum comando é direito de ser ministrados por pessoas prudente e sábio.
Nenhum comando é agradável e de fácil aceitação por homens livres.

Se você pode sugerir algo de útil e benéfico para os outros, ter certeza que vocênão precisa aplicá-la. Basta aplicar primeiro a você e outros se seguirão.
Se agora não é útil ou benéfico, mesmo que imposta, ninguém vai aceitá-lorealmente.

ΔΑΝΕΖΙΚΑ - DANISH
Må ikke kommanderende nogen - Giv ikke kommandoer til nogen
(Delphic ordre - antikke græske sige)

Kommandoer ikke overbevise, men er tvunget.
Ingen kommando er ret til at blive givet ved forsigtige og kloge mennesker.
Ingen kommando er tiltalende og let accepteret af frie mænd.

Hvis du kan foreslå noget nyttigt og gavnligt for andre, være sikker på at du ikke behøver at håndhæve den. Du skal blot gælder først til dig, og andre vil følge efter.
Hvis nu, ikke er nyttigt eller gavnligt, selv hvis der pålægges, vil ingen acceptere detvirkelig.

ΣΟΥΗΔΙΚΑ - SWEDISH
Inte befalla någon - Ge inte kommandon till någon
(Delphic ordning - antika grekiska ordspråk)

Kommandon övertygar inte, men tvingas.
Inget kommando är rätt att ske genom försiktiga och kloka människor.
Inget kommando är glädjande och lätt accepteras av fria män.

Om du kan föreslå något nyttigt och bra för andra, se till att du inte behövergenomdriva det. Enkelt först ansöka för dig och andra kommer att följa.
Om nu inte är användbar eller bra, även om det införs kommer ingen acceptera detverkligen.

ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ - NORWEGIAN
Ikke kommanderende noen - Ikke gi kommandoer til noen
(Delfi orden - antikke greske å si)

Kommandoer ikke overbevise, men er tvunget.
Ingen kommando er rett til å bli gitt av forsvarlig og kloke mennesker.
Ingen kommando er behagelig og lett akseptert av frie menn.

Hvis du kan foreslå noe nyttig og fordelaktig for andre, være sikker på at du ikke trenger å håndheve det. Bare gjelder første til deg og andre vil følge etter.
Hvis det nå ikke er nyttig eller gunstig, selv om pålagt, vil ingen godta det egentlig.

ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑ - FINNISH
Älä komentava ketään - Älä anna komentoja kenellekään
(Delphic järjestys - antiikin Kreikan sanonta)

Komennot eivät vakuuta, mutta on pakko.
Ei komento on oikeus saada antama varovainen ja viisaita ihmisiä.
Ei komento miellyttää ja helposti hyväksyä vapaiden miesten.

Jos voit ehdottaa jotain hyödyllistä ja hyödyllisiä muille, että sinulla ei tarvitse valvoa sitä. Yksinkertaisesti koskea ennen sinua ja muut tulevat seuraamaan.
Jos nyt ei ole hyötyä tai hyödyllistä, vaikka käyttöön, kukaan ei hyväksy sitä todella.

ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ - DUTCH
Geen commandant iedereen - Geef niet bevelen aan iedereen
(Delphic order - oude Griekse gezegde)

Commando's niet te overtuigen, maar worden gedwongen.
Geen commando is recht te worden gegeven door voorzichtig en wijze mensen.
Geen commando is aangenaam en gemakkelijk aanvaard door vrije mensen.

Als je iets nuttig en heilzaam voor anderen suggereren, zorg ervoor dat u niet hoeft tedwingen. Gewoon eerst van toepassing op u en anderen zullen volgen.
Als nu niet nuttig of heilzaam, ook al is opgelegd, zal niemand echt accepteren.

ΙΡΛΑΝΔΙΚΑ - IRELAND
Ná ceannais aon duine - Ná orduithe a thabhairt do dhuine ar bith
(Ordú Delphic - rá Gréigis ársa)

Ní orduithe ina luí, ach tá siad iachall.
Níl aon ordú ceart a bheith tugtha ag daoine críonna agus ciallmhar.
Níl aon ordú taitneamhach agus go héasca ar ghlac fir saor in aisce.

Mura féidir leat rud éigin a mholadh úsáideach agus tairbheach le daoine eile, a bheith cinnte ní gá duit é a fhorfheidhmiú. Níl ort ach iarratas a dhéanamh den chéad uair chun tú, agus beidh daoine eile a leanúint.
Más rud é nach anois úsáideach nó tairbhiúil, fiú amháin más rud a forchuireadh,beidh aon duine a glacadh leis i ndáiríre.

ΙΣΛΑΝΔΙΚΑ - ICELAND
Ekki valdmannslegur neinn - Ekki gefa skipanir til einhver
(Delphic röð - forngríska segja)

Skipanir ekki sannfæra ekki, en eru þvinguð.
Engin stjórn er rétt að gefa með varúð og vitur fólk.
Engin stjórn er ánægjulegt og auðvelt að samþykkja frjálsir menn.

Ef þú getur stinga upp á eitthvað gagnlegt og gagnlegur til annarra, vera viss um að þú þarft ekki að framfylgja henni. Einfaldlega sækja fyrst að þú og aðrir munu fylgja í kjölfarið.
Ef nú er ekki gagnlegt eða gagnleg, jafnvel þótt beitt, enginn mun taka það í raun.

ΡΩΣΙΚΑ - RUSSIAN
Не кто-нибудь командира - Не отдам никому команд
(Дельфийский заказ - древнегреческая пословица)

Команды не убеждают, но вынуждены.
Нет команды право на получение от разумных и мудрых людей.
Нет команды приятно и легко приняты свободные люди.

Если вы можете предложить что-то полезным и полезным для других,убедитесь, что вы не должны выполнять его. Просто нанесите первый для вас и последуют другие.
Если сейчас не полезно или выгодно, даже в случае его вынесения, никто непримет его на самом деле.

ΠΟΛΩΝΙΚΑ - POLISH
Nie zmuszanie kogokolwiek - Nie wydawać polecenia każdemu
(Delphic celu - starożytne greckie powiedzenie)

Polecenia nie przekona, ale są zmuszeni.
Brak polecenia jest prawo do podarowane przez ludzi rozważne i mądre.
Brak polecenia jest miłe i łatwo akceptowane przez ludzi wolnych.

Jeśli możesz zaproponować coś przydatne i korzystne dla innych, upewnij się, że nie ma potrzeby do ich egzekwowania. Wystarczy zastosować pierwszy ty i inni pójdą.
Jeśli teraz nie jest użyteczne i korzystne, nawet jeśli nałożone, nikt nie zaakceptuje gonaprawdę.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ - ROMANIAN
Nu comanda pe nimeni - Nu da comenzi pentru oricine
(Ordine Delphic - zicală antică greacă)

Comenzile nu convinge, dar sunt forţate.
Nr comanda este dreptul de a fi dat de oameni prudent şi înţelept.
Nr comandă este plăcut şi uşor de acceptat de către oameni liberi.

Dacă poate sugera ceva util şi benefic pentru alţii, asiguraţi-vă că nu trebuie să-lpună în aplicare. Pur şi simplu aplică în primul rând pentru dumneavoastră şi alţii vor urma.
Dacă acum nu este util sau benefică, chiar dacă a impus, nimeni nu va accepta cu adevărat.

ΣΕΡΒΙΚΑ - SERBIAN
Не командни никоме - Не дају команде никоме
(Делпхиц ред - древне грчке говорећи)

Команде не убеди, али су приморани.
Команда није право да дају мудар и мудри људи.
Команда није пријатна и лако прихваћена од стране слободних људи.

Ако можете предложити нешто корисно и корисно другима, будите сигурни да нетреба да га спроведе. Једноставно нанесите прво да вас и други ће следити.
Ако сада није корисно или од користи, чак и ако наметнут, нико неће прихватитизаиста.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ - BULGARIAN

Не командва никого - Не дават команди на никого
(Делфийския поръчка - древногръцката поговорка)

Команди не се убеди, но са принудени.
Не команда е правилно да се дава от благоразумни и мъдри хора.
Не команда е приятно и лесно приети от свободни хора.

Ако можеш да предложиш нещо полезно и изгоден и за другите, да се уверите, че не е нужно да го уважи. Просто се прилагат на първо място за вас и другите да го следват.
Ако сега не е полезно, или полезни, дори и ако това се налага, никой няма да го приеме наистина.

ΑΛΒΑΝΙΚΑ - ALBANIAN
A nuk e komanduar njeri - Mos japin komandat për të gjithë
(Për Delfit - duke thënë lashtë grek)

Komandat nuk i bindur, por janë të detyruar.
Asnjë komandë është e drejtë që të jepet nga njerëz të matur dhe të mençur.
Asnjë komandë është i kënaqshëm dhe i pranuar lehtë nga njerëz të lirë.

Nëse ju mund të sugjerojnë diçka të dobishme dhe të dobishme për të tjerët, të jetë i sigurt që ju nuk keni nevojë për të zbatuar atë. Thjesht të zbatohet së pari për ju dhe të tjerët do të pasojnë.
Nëse tani nuk është e dobishme ose e dobishme, edhe në qoftë imponuar, askush nuk do ta pranojë atë të vërtetë.

ΟΥΓΓΡΙΚΑ - HUNGARIAN
Ne parancsoló senkinek - Ne adj parancsokat senkinek
(Delphic érdekében - ókori görög mondás)

A parancsok nem meggyőzni, hanem kénytelenek.
Nem parancs jogot kell adni a körültekintő és bölcs ember.
Nem parancs kellemes és könnyen elfogadták a szabad emberek.

Ha azt valami hasznos és előnyös másoknak, biztosan nem kell, hogy érvényre juttassa. Egyszerűen alkalmazni először Ön és mások fogják követni.
Ha most nem hasznos, vagy hasznos, ha előírt, senki sem fogja elfogadni igazán.

ΤΣΕΧΙΚΑ - CZECH
Nemají nikoho poroučet - Nedávejte nikomu příkazy
(Pořadí Delphic - starověké řecké říkat)

Příkazy nepřesvědčí, ale jsou nuceni.
Žádný příkaz, je právo, které musí rozumné a moudré lidi.
Žádný příkaz, který je příjemný a snadno přijímá bez mužů.

Pokud můžete navrhnout něco užitečného a prospěšné pro ostatní, určitěnepotřebujete k jejich uplatňování. Jednoduše naneste nejprve vás a další budou následovat.
Je-li nyní není vhodné ani prospěšné, i když uložila, nikdo ji přijmout vážně.

ΣΚΟΠΙΑΝΑ - SKOPJAN
Не командантот некој - Не даде команди за секој
(Делфиско цел - антички грчки велејќи)

Команди не убеди, но се принудени.
Не команда е во право да дава претпазливо и мудри луѓе.
Не команда се допаѓа и лесно прифатен од страна на слободните мажи.

Ако можат да предложат нешто корисно и од корист на другите, бидете сигурни дека не треба да го спроведе. Едноставно се применуваат првиот што ќе те идругите ќе го следат.
Ако сега не е корисно или корист, дури и ако наметнати, никој нема да го прифати навистина.

ΣΛΟΒΑΚΙΚΑ - SLOVAKIAN
Nemajú nikoho rozkazovať - Nedávajte nikomu príkazy
(Poradie Delphic - starovekej gréckej hovoriť)

Príkazy nepresvedčí, ale sú nútení.
Žiadny príkaz, je právo, ktoré musí rozumné a múdre ľudí.
Žiadny príkaz, ktorý je príjemný a ľahko prijíma bez mužov.

Ak môžete navrhnúť niečo užitočného a prospešné pre ostatné, určite nepotrebujetek ich uplatňovanie. Jednoducho naneste najprv vás a ďalšie budú nasledovať.
Ak je teraz nie je vhodné ani prospešné, aj keď uložila, nikto ju prijať vážne.

ΣΛΟΒΕΝΙΚΑ - SLOVENIAN
Ne poveljujoči nikomur - ne dajejo ukaze za vsakogar
(Delfijski da - stari grški pregovor)

Ukazi ne prepriča, pa so prisiljeni.
Št ukaz je prav, da je treba dati po preudarnih in modrih ljudi.
Št ukaz je prijetna in brez težav sprejeli brez moških.

Če lahko predlagam nekaj, uporaben in koristen za druge, se prepričajte, da vam ni treba za izvajanje zakona. Preprosto velja najprej vi in drugi bodo sledili.
Če zdaj ni uporabno ali koristno, tudi če nalaga, nihče ne bo sprejemala res.

ΟΥΚΡΑΝΙΚΑ - UKRAINE
Не хто-небудь командира - Не віддам нікому команд
(Дельфійський замовлення - давньогрецька прислів'я)

Команди не переконують, але змушені.
Немає команди право на отримання від розумних і мудрих людей.
Немає команди приємно і легко прийняті вільні люди.

Якщо ви можете запропонувати щось корисним і корисним для інших,переконайтеся, що ви не повинні виконувати його. Просто нанесіть перший длявас і підуть інші.
Якщо зараз не корисно або вигідно, навіть у разі винесення такого, ніхто не прийме його насправді.

ΚΡΟΑΤΙΚΑ - CROATIAN
Ne zapovijedanja bilo tko - Ne daju naredbe za svakoga
(Delfski nalog - drevni grčki govoreći)

Naredbe se ne uvjeri, ali su prisiljeni.
Ne naredba je pravo dati pametan i mudar narod.
Ne naredba je ugodan i lako prihvaćen od strane slobodnih ljudi.

Ako možete predložiti nešto korisno i blagotvorno na drugima, budite sigurni da ne morate ga provesti. Jednostavno primijeniti prvi na vas i drugi će slijediti.
Ako sada nije korisno ili korisno, čak i ako kazna, nitko neće prihvatiti stvarno.

ΛΕΤΟΝΙΚΑ - LATVIAN
Nelietojiet komandējošs ikviens - Nedod komandas nevienam
(Delfu rīkojums - seno grieķu sakot)

Komandas nav jāpārliecina, bet ir spiesti.
Neviena komanda ir tiesības, kas jāsniedz apdomīgi un gudri cilvēki.
Neviena komanda ir patīkami un viegli pieņem bez vīriešiem.

Ja jūs varat ieteikt kaut ko lietderīgu un izdevīgu citiem, pārliecinieties, ka jums nav nepieciešams to izpildīt. Vienkārši piemērot vispirms jūs un citi sekos.
Ja tagad nav noderīga vai izdevīgs, pat ja tiks piespriests, neviens pieņems tas tiešām.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΚΑ - LITHUANIAN
Negalima vadovavimo visiems - Neduokite niekam komandas
(Delficki tvarka - senovės graikų posakis)

Komandos neįtikina, tačiau yra priversti.
Jokia komanda teisę būti atsargus ir protingas žmonių.
Jokia komanda yra malonus ir lengvai priimami nemokamai vyrai.

Jei galite pasiūlyti ką nors naudinga ir naudingas kitiems, kad jums nereikia vykdyti.Tiesiog taikyti pirmą ir kiti paseks.
Jei dabar yra nenaudinga arba naudinga, net jei nustatytų, niekas priims tai tikrai.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΚΑ – BELARUSSIAN
Не хто-небудзь камандзіра - Не аддам нікому каманд
(Дэльфійскі заказ - старажытнагрэцкая прыказка)

Каманды не пераконваюць, але вымушаны.
Няма каманды права на атрыманне ад разумных і мудрых людзей.
Няма каманды прыемна і лёгка прыняты свабодныя людзі.

Калі вы можаце прапанаваць што-то карысным і карысным для іншых, пераканайцеся, што вы не павінны выконваць яго. Проста нанёс першы длявас і рушаць услед іншыя.
Калі цяпер не карысна ці выгадна, нават у выпадку яго вынясення, ніхто непрыме яго на самай справе

ΕΣΘΟΝΙΚΑ - ESTONIAN
Ärge ülem kedagi - Ära anna käske keegi
(Delfi järjekorras - vana-kreeka keeles öeldes)

Käsud ei veena, kuid oleme sunnitud.
Ei oska on õigus olla antud kaalutletud ja tarku inimesi.
Ei oska on meeldiv ja lihtsalt aktsepteeritud vabad mehed.

Kui võite soovitada midagi head ja kasulikud ka teistele, kindlasti sa ei pea seda täitma. Lihtsalt kohaldatakse esimesena sina ja teised nende eeskuju.
Kui praegu ei ole kasulik või kasulik, isegi kui kehtestatud, keegi selle vastu tõesti.

ΤΟΥΡΚΙΚΑ - TURKISH
Herkes komuta etmeyin herkese komutlar vermeyin
(Delphic sipariş - Antik Yunan söyleyerek)

Komutlar ikna yok, ama zorlanır.
Hiçbir komut ihtiyatlı ve bilge kişiler tarafından verilecek doğru.
Herhangi bir komut keyifli ve özgür erkekler tarafından kolayca kabul edilir.

Yararlı ve başkalarına yararlı bir şey önerebilir, bunu uygulamak zorunda değilsinizemin olun. Tek yapmanız gereken ilk uygulamak ve diğerleri takip edecek.
Faydalı ya da faydalı değilse empoze bile, hiç kimse gerçekten bunu kabul edecektir.

ΜΑΛΤΕΖΙΚΑ – MALTESE
M'għandekx kmandant ħadd - Ma jagħtux jikkmanda lil xi ħadd
(Ordni Delfika - qal Grieg antik)

Kmandijiet ma jikkonvinċu, iżda huma sfurzati.
Ebda kmand huwa dritt li jiġu mogħtija minn nies prudenti u għaqli.
Ebda kmand huwa pjaċir u faċilment aċċettata mill-irġiel b'xejn.

Jekk inti tista 'tissuġġerixxi xi ħaġa utli u ta' benefiċċju lill-oħrajn, tkun żgur li intm'għandekx bżonn biex din tkun infurzata. Sempliċement japplikaw ewwel li inti uoħrajn se jsegwu.
Jekk issa ma jkunx utli jew benefiċċju, anke jekk imposti, ħadd se taċċetta danverament.

ΚΑΤΑΛΑΝΙΚΑ – CATALAN
No comandament a ningú - No donar ordres a ningú
(Fi de Delfos - dient grec antic)

Ordres no convencen, però són obligats.
No hi ha cap comanda dret a ser donat per persones prudents i savis.
No hi ha una ordre que és agradable i acceptable per als homes lliures.

Si vostè pot suggerir alguna cosa útil i beneficiós per als altres, estar segur que noés necessari per fer-la complir. Només cal aplicar primer a vostè i altres el seguiran.
Si ara no és útil o beneficiós, fins i tot si s'imposa, ningú ho va a acceptar la realitat.

ΒΑΣΚΙΚΑ – BASQUE
Ez Edozeinek commanding - komandoak Ez eman inori
(Ordena Delphic - Ancient Greek esaten)

Komandoak ez konbentzitzea, baina behartutako.
Komando Ez da pertsona zuhur eta jakintsuak emandako eskubidea.
Komando Ez da atsegina, eta erraz gizon free onartu.

Zerbait erabilgarria eta onuragarria besteei iradokitzen baduzu, ziurtatu ez duzubehar betearazteko. Besterik gabe aplikatuko lehenengo eta beste batzuk jarraitu.
Gaur egun ez da baliagarria edo onuragarria bada, nahiz eta ezarritako, inork ez duonartuko du benetan.

ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ – FILLIPINO
Huwag namumuno ng sinuman - Huwag magbigay ng mga utos sa sinuman
(May dalawang kahulugan upang - sinaunang Griyego na sinasabi)

Utos hindi kumbinsihin, ngunit ay napipilitang.
Command Walang karapatan na ibinigay sa pamamagitan ng masinop at matalinona mga tao.
Command Walang nakalulugod at madaling tinanggap ng libreng mga tao.

Kung maaari mong iminumungkahi ng isang bagay na kapaki-pakinabang atkapaki-pakinabang sa iba, tiyaking hindi mo na kailangan na ipatupad ito. Lamangmag-aplay ng unang sa iyo at sa iba ay sundin.
Kung ngayon ay hindi na kapaki-pakinabang o kapaki-pakinabang, kahit na ipataw,walang tatanggap ito talaga.

ΣΟΥΑΧΙΛΙ – SWAHILI
Je, si jeshi mtu yeyote - Je, si kutoa amri kwa mtu yeyote
(Ili Delphic - Kigiriki ya kale wanasema)

Amri wala kushawishi, lakini ni kulazimishwa.
Hakuna amri ni haki ya kupewa na watu wenye busara na hekima.
Hakuna amri ya kupendeza na kwa urahisi kukubaliwa na watu huru.

Kama unaweza kupendekeza kitu muhimu na ya manufaa kwa wengine, kuwa na uhakika hawana haja ya kuitumia. Kuomba tu kwanza wewe na wengine kufuata.
Kama sasa si muhimu au faida, hata kama zilizowekwa, hakuna mtu kukubali ni kweli.

ΑΦΡΙΚΑΑΝΣ - AFRIKANS
Moenie bevelvoerder van enige iemand nie - gee nie instruksies aan enigiemand
(Delphic volgorde - ou Griekse gesegde)

Commando oortuig nie, maar gedwing word.
Geen bevel is reg gegee moet word deur verstandige en wyse mense.
Geen bevel is aangenaam en maklik aanvaar deur mense wat vry is.

As jy kan iets nuttig en voordelig vir ander voorstel, maak seker dat jy nie nodig hetom dit af te dwing. Eenvoudig eerste keer aansoek doen vir jou en ander sal volg.
As jy nou is nie nuttig of voordelig is nie, selfs al is opgelê sal niemand aanvaar dit regtig.

ΑΪΤΗΣ – CREOLE HAITI
Pa kòmandan nenpòt moun - pa bay lòd yo ba nenpòt moun
(Obscures lòd - ansyen li di grèk)

Kòmandman pa konvenk, men yo fòse.
Pa gen lòd ki dwat yo dwe yo bay nan moun ki pridan ak gen bon konprann.
Pa gen lòd se plezi ak byen fasil aksepte pa moun lib.

Si ou ka sijere yon bagay itil ak benefisye yo bay lòt moun, asire w ke ou pa bezwenaplike li. Senpleman aplike premye pou ou ak pou lòt moun ap swiv.
Si koulye a, se pa itil oswa benefisye yo, menm si enpoze, pèsonn ap aksepte li vrèman.

ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΙΚΑ – VIETNAMESE
Đừng chỉ huy bất cứ ai - không đưa ra lệnh cho bất cứ ai
(Để Delphic - Hy Lạp cổ đại nói)

Lệnh không thuyết phục, nhưng bị ép buộc.
Lệnh không có quyền được đưa ra bởi những người thận trọng và khôn ngoan.
Không có lệnh là làm hài lòng và dễ dàng được chấp nhận bởi những người tự do.

Nếu bạn có thể đề nghị một cái gì đó hữu ích và mang lại lợi ích cho người khác, hãy chắc chắn bạn không cần phải thực thi nó. Đơn giản chỉ cần áp dụng đầu tiênđể bạn và những người khác sẽ làm theo.
Nếu bây giờ không phải là hữu ích hoặc có lợi, thậm chí nếu áp đặt, không ai sẽ chấp nhận nó thực sự.

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΚΑ – INDONESIAN
Jangan memerintah siapa pun - Jangan memberikan perintah kepada siapapun
(Untuk Delphi - mengatakan Yunani kuno)

Perintah tidak meyakinkan, tetapi dipaksa.
Tidak ada perintah yang tepat untuk diberikan oleh orang-orang bijaksana dan bijaksana.
Tidak ada perintah yang menyenangkan dan mudah diterima oleh manusia bebas.

Jika Anda dapat menyarankan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain, pastikan Anda tidak perlu untuk menegakkan itu. Cukup mendaftar pertama untuk Anda dan orang lain akan mengikuti.
Jika sekarang tidak berguna atau bermanfaat, bahkan jika dipaksakan, tak seorang pun akan menerimanya benar-benar.

ΚΙΝΕΖΙΚΑ – CHINESE

不要指挥的人 - 不要向任何人发出命令
(Delphic秩序 - 古希腊有句)

命令不相信,但被迫。
要谨慎,明智的人,没有命令是正确的。
没有命令很高兴和轻松自由的人所接受。

如果你可以建议对他人有用和有益的东西,确保你没有需要强制执行。简单地套用您和他人将遵循。
如果现在还不是有用或有益的,即使实行,没有人会接受它真的。

不要指揮的人 - 不要向任何人發出命令
(Delphic秩序 - 古希臘有句)

命令不相信,但被迫。
要謹慎,明智的人,沒有命令是正確的。
沒有命令很高興和輕鬆自由的人所接受。

如果你可以建議對他人有用和有益的東西,確保你沒有需要強制執行。簡單地套用您和他人將遵循。
如果現在還不是有用或有益的,即使實行,沒有人會接受它真的。

ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΑ - THAI

ไม่สั่งการทุกคน -- ไม่ให้คำสั่งให้ทุกคน
(ลำดับที่ Delphic -- ว่ากรีกโบราณ)

คำสั่งที่ไม่โน้มน้าว แต่ถูกบังคับ
ไม่มีคำสั่งเป็นสิทธิที่จะได้รับโดยคนที่รอบคอบและชาญฉลาด
คำสั่งไม่เป็นที่ชื่นชอบและยอมรับได้ง่ายโดยคนฟรี

ถ้าคุณสามารถแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต้องแน่ใจว่า คุณไม่จำเป็นต้องบังคับมัน เพียงใช้ครั้งแรกเพื่อคุณและผู้อื่นจะปฏิบัติตาม
ถ้าตอนนี้ไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นประโยชน์แม้ว่าจะบังคับไม่มีใครจะยอมรับได้จริงๆ

ΚΟΡΕΑΤΙΚΑ - KOREAN
사람을 지휘하지 마라 - 누구 명령을주지 마십시오
(델포이의 주문 - 고대 그리스 말)

명령 설득 모르겠지만, 강제 수 있습니다.
아무도 명령은 현명하고 현명한 사람들에 의해 주어 권리 않습니다.
아무도 명령을 기쁘게도하고 쉽게 무료로 남성에 의해 인정됩니다.

당신이 유용하고 다른 사람에게 유익한 무언가를 제안할 수있다면, 당신이 그것을시행하지 않아도해야합니다. 단순히 최초로 적용되며 다른 따라 것입니다.
지금은 유용하거나 도움이되지 않을 경우 부과하더라도, 아무도 그것을 인정하지 않습니다.

ΙΑΠΩΝΕΖΙΚΑ - JAPANESE
誰も指揮しないでください - 誰にもコマンドを与えないでください
(デルフォイのために - 古代ギリシャのことわざ)

コマンドは説得されないが、強制されています。
いいえコマンドは、慎重かつ賢明な人々によって与えられる権利ではありません。
いいえコマンドは喜ばれないと、簡単に自由な人間によって受け入れられている。

あなたが有用と他の人に有益な何かを提案できるなら、あなたがそれを強制する必要がないことを確認してください。単純に最初に適用され、他の人が追従します。
今は便利か有益でない場合は、課された場合でも、誰も実際にそれを受け入れることはありません。

ΑΡΑΒΙΚΑ - ARABIC
لا أحد يقود -- لا تعطي الأوامر لأحد
(ترتيب دلفي -- قائلا اليونانية القديمة)

أوامر لا تقنع، ولكن القسري.
ليس الأمر هو الحق في أن تعطى من قبل الناس الحكيمة والرشيدة.
ليس الأمر هو ارضاء وتقبل بسهولة من قبل رجال حرة.

إذا كنت تستطيع أقترح شيئا مفيدا ونافعا للآخرين، تأكد من أنك لا تحتاج لفرض تطبيقه. ببساطة تطبيق أول من أنت والآخرين سوف تتبع.
إذا الآن ليست مفيدة أو نافعة، حتى لو فرض، لا أحد يقبل حقا.

ΕΒΡΑΪΚΑ - HEBREW
אל מפקד אחד - אל תתנו לאף אחד ופקודות
(סדר מדלפי - אומר ביוונית עתיקה)

פקודות לא לשכנע, אך נאלצים.
הפקודה לא נכונה תינתן על ידי אנשים נבון וחכם.
הפקודה אינו נעים ומקובל בקלות על ידי אנשים חופשיים.

אם אתה יכול להציע משהו שימושי ומועיל לאחרים, להיות בטוח שאתה לא צריך לאכוף אותו. כל שעליך לעשות הוא להחיל הראשון שאתה ואחרים יבואו בעקבותיו.
אם עכשיו הוא לא שימושי או מועיל, גם אם הטיל, אף אחד לא יקבל את זה באמת.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget